candy小滴滴叫踹抓奶

candy小滴滴叫踹抓奶

师曰:以发其汗,令阳气微,膈气虚,脉乃数,数为客热,不能消谷,胃中虚冷故也。 此发明欲作谷疸,属脾阴寒化而不可程林曰:脉迟为寒,寒不杀谷,故食难用饱,饱则谷气不消,胃中若浊,浊气蕴蓄则发烦,熏蒸则作眩也。

程林曰:干呕哕,则气逆气胸膈间,而不行于四末,故手足为之厥,橘皮能降逆气,生姜为呕家圣药,小剂以和之也。 谷疸则食谷即满,谷气不消,胃中苦浊,精气阻于上行,故头眩也,浊气流于膀胱,故小便不通也。

凡蟹未遇霜多毒,其熟者乃可食之。 「问曰:病人脉数」,至「胃中虚冷故也」等句,已详『伤寒论·阳明篇』内,错简在此,且与脉弦者虚也,文义不属。

(泻青丸)龙胆草焙栀子大黄煨羌活防风各一钱川芎钱半如梧桐子大,竹叶薄荷汤调下。 其脉平,谓见肺之平脉,或浮、或涩、或短,此详申上条不弦之义也。

四时之色,随四时加临,推迁不常,故为客色也。前条因误下而病胃反,则脉弦;此条不因误下而病胃反,则脉浮而涩也。

阳明病,下血,□语者,此为热入血室,但头汗出,当刺期门,随其实而泻之,濈然此条注详见『伤寒论·阳明篇』内,故不复释。 掉者,动摇抽搐也。

Leave a Reply